Mga mukha ni Lando

By: Daday

Sa kabilang dako ng marilag na kapaligirang biyaya ng mayamang kalikasan, payapang agos ng mga ilog, maindayog na hampas ng alon sa dalampasigan, at mga huwad na ngiti ng kagandaha sa nilalakarang lupain, nagkukubli ang kalunos lunos na mukha ni Lando.


Matatayog ang mga gusaling ating tinitingala sa sinasabing maunlad na kalungsuran. Sa paglubog ng araw at pag dungaw ng buwan at mga bituin,kasabay nitong magnining ning ang mga ilaw na likha ng mga edipisyong nagpapatamis sa kaaliwan ng mga hangal na mapagpanggap. Kay gandang tanawin mula sa malayo, maning ning at makulay, puno ng buhay at masigla, tila maunlad na estado. Ngunit subukan nating huminto, iikot ang mulat mga mata, buksan ang ating mga tainga, isang palsipikadong lipunan  ang tatanghod sa ating katinuan.


Sa isang oberpass na palagian kong binabagtas sa tuwing magtutungo sa tahanan ng isang malapit na kaibigan, isang lalaki ang palagian kong nakakatagpo. Maitim ang kanyang mga balat na halatang sinunog ng matagal na pagbabad sa araw. Wala siyang saplot pang taas, tnaging ang maduming syorts nya lamang ang pambalot sa kanyang sarili. Hindi rin sya gaanong katandaan, marahil ay kasing edad lamang siya ng aking ina. Sa ilalim ng matinding sikat ng pulang tanglaw sa itaas, naroon siya’t nakaupo lamang,nagaabang ng mga magdaraang tao mapaglalaharan niya ng kanyang mga kamay, umaasang masasayaran ng kaunting barya. Kung minsan nama’y isang palstik na baso ang nasa kanyang tabi,lagayan ng mga baryang kanyang napanglimos.

Sa kabila ng ingay ng mga sasakyang nagdaraa’t maruming usok na inilalabas nito, Sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng katanghalian, naroon lang siya’t nananatili sa pagkakaupo, di alintana anu man ang sabihin ng mapanghusgang bibig ng mga nagdaraan, maging ang maruruming tingin ng kanilang mga mata. Umaasa na di magtatagal ay dadampi rin sa kanyang palad ang mga baryang matagal nang hinihintay o di kaya’y tutunog din ang baso sa kanyang tabi.

Sa bawat kalsadang madaraanan, sa bawat kalyeng malalakaran, mga batang marurungis, sira’t puno ng dumi ang mga saplot sa katawan, ang sumasalubong sa bawat magdaraan upang manghingi ng habag na sana’y maabutan ng konying panlamang tiyan.

Sa mga daang-bayan sila nakikipagpatinteo sa mga sasakyang magdaraan. Walang takot na naglalakd sa gitna ng mga mabibilis na sasakyan. At sa pagliliwanag ng pulang ilaw, agad silang kakatok sa mga sasakyan, tatanghod ang mga mukha sa mga salamin, umaasang pagbubuksan ng bintana’t maaabutan ng baryang inaasam asam. Muli kasabay ng pagliliwanag ng berdeng ilaw sa kalsada, mabilis silang makikipagunahan sa mga sasakyan upang agad na marating ang bangketang sasagip sa kanilang mga buhay.

Pamilihan, pelengke, terminal ng sasakyan, maging sa labas ng mga simbahan, naroon sila kung saan malakas ang kilansing ng mga barya. Mga anghel sa lansangan pinagkaitan ng mga pakpak. Sa kalye naghanap ng kanlungan sa naghihikahos na kalamnan, Kalsada ang ginawang panghilab sa matinding hampas ng kanilang kapalaran.

Sa ating paglingon sa bawat lugar na papadparin ng mga paa’t susulyapin ng mga mata, tahimik na nagsusumigaw ang mga damdaming nga mga pinalarisa  ng matinding sakit ng lipunan.

Maging ang mga pader, ding ding, poste’t mga puno, pilit binibingi ang mga inutil na may sala sa mabilisang pagkalat ng malalang sakit ng ating bayan. Nagkalat sa mga lansangan, maging sa paaralan ang mga hiyaw na tila hindi pinakikinggan ng mga hunyangong nasa itaas. Mga pader na nagapakita ng katotohanan, mga posteng isinisigaw ang tunay na kalagayan, mga kapirasong papel at pinturang gumigiba sa mga huwad na harang na pilit ikinukubli ang rayalidad.

Sa likod ng huwad na imahe ng kagandahan, naroo’t nakakubli ang tunay na mukha ni Lando, mukha ng katotohanan, mukha ng reyalidad.

Huminto. Imulat ang ating mga mata sa bawat sulyap sa kapaligiran. Buksan ang mga tenga’t pakinggan ang mga sigaw na gigising sa katotohanan.

~ by angmalaya on July 9, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: